Agnus Rádió

Groundwork 2024-03-01

HU: Mai angol nyelvű műsorunk vendége Matthias Pankau, német újságíró, akivel a németországi keresztények helyzetéről valamint a Berlini fal leomlása előtti kelet Németországban élő helyzetről és az akkor történt eseményekről beszélgetünk.

EN: The guest of our English-language program today is the German journalist Matthias Pankau, with whom we talk about the situation of Christians in Germany and the situation in East Germany before the fall of the Berlin Wall and the events that happened at that time.

Szerkesztő / Editor: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-10-27

EN: Andrew Greenwood is a professional dancer and an international ballet master, who supports physically and mentally challenged people of all ages to better understand the art of aging.
He founded the Dance for Health Foundation. As the head of education and research for the last three years, over 40 teachers have been educated internationally under his mentorship and classes were established for Parkinson’s and Multiple Sclerosis in cities in the Netherlands, Italy and AustraliaThere is a need for a transition in some of the classical approaches used in healthcare. How can the arts contribute to easing the burden concerning these topics?
Andrew Greenwood’s organisation has been implementing and developing “non-pharmacological complementary interventions.” He believes in contribution to the transformation of care and welfare, by creating open expertise networks and transdisciplinary co-creation to work on new practices and concepts of care. Art is an economically viable product which can assist in reducing the financial social burden of care. Culture/Art are not the final solution. But a great tool to create a discussion.

HU: Andrew Greenwood professzionális táncos és nemzetközi balettmester, aki minden korosztályban támogatja a fizikailag és szellemileg akadályozott embereket, hogy jobban megértsék az öregedés művészetét.
Megalapította a Táncot az Egészségért Alapítványt. Az elmúlt három év oktatási és kutatási vezetőjeként több, mint 40 tanár tanult nemzetközi szinten mentorálása alatt, és Parkinson-kórral és Sclerosis Multiplex-szel foglalkozó osztályokat hoztak létre Hollandiában, Olaszországban és Ausztráliában. Egyes országokban átmenetre van szükség az egészségügyben alkalmazott klasszikus megközelítések kapcsán. Hogyan járulhat hozzá a művészet az e témákkal kapcsolatos terhek enyhítéséhez?
Andrew Greenwood szervezete nem „ egy gyógyszeres kiegészítő beavatkozásokat” használó osztályokat valósított meg és fejleszt. Hisz abban, hogy hozzá kell járulni az ellátás és a jólét átalakításához, nyitott szakértői hálózatok létrehozásával és transzdiszciplináris együttalkotással, új gondozási gyakorlatokon és koncepciókon dolgozzanak. A művészet gazdaságilag életképes termék, amely segíthet a gondozás pénzügyi társadalmi terheinek csökkentésében. A kultúra/művészet nem a végső megoldás. De nagyszerű eszköz egy közös beszélgetés létrehozásához megkezdéséhez.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-10-20

Hogy mit jelent az a kijelentés hogy Isten felügyelete, vezetése és gondviselése alatt vagyunk függetlenül a körülményektől ezt megtudjuk a mai angol nyelvű műsorunkban, ahol kisebb nagyobb megszakításokkal a Daniel könyvével fogunk foglakozni a következőkben.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-30

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 18th June 2023. In this sermon, Steve Kennedy begins a new series looking at the theme of joy through the letter of Paul to the church at Philippi. The passage is Philippians 1, verses 1 to 11, and from verse 19 to the end of the chapter. The theme is “Joy in Partnership in the Gospel”.

HU: Ez a prédikáció a Kolozsvári Keresztény Szövetségben hangzott el 2023. június 18-án. Ezzel a prédikációval Steve Kennedy a Pál Filipibeliekhez írt levelének segítségével egy új sorozatot indít útnak, amely az öröm témáját vizsgálja. Az igeszakasz a Filippibeliekhez írt első levél, 1-től 11-ig terjedő versei, valamint a 19. verstől a fejezet végéig tart. A téma: „Öröm és partnerség az evangéliumban”.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-16

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 4th June 2023. In the liturgical calendar of some denominations, the Sunday after Pentecost is marked as Trinity Sunday, reflecting the coming of the Holy Spirit as the third person, and full revelation of the Trinity: God, Father, Son and Spirit. In this sermon, Steve Kennedy reflects on the Great Commission of Matthew 28:16-20, and how Jesus invites us to live an attractive Trinitarian life.

HU: Mai műsorukban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. június 4-én elhangzott prédikációt követhetik figyelemmel. Egyes felekezetek liturgikus naptárában a pünkösd utáni vasárnapot Szentháromság vasárnapjának nevezik, ami a Szentlélek harmadik személyként való eljöveteléhez és a Szentlélek teljes kinyilatkoztatásához kötődik, az az a szentháromság mint: Isten, Atya, Fiú és Lélek. A mai prédikációban Máté evangéliuma 28:16-20 terjedő versei alapján szolgál Steve Kennedy, aki arról a nagy megbízásáról beszél, hogy Jézus elhívott bennünket egy a szentháromsággal töltött életre.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-09

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on 21st May 2023. This second part of the series examines some of the key teachings of Jesus from the latter part of the Gospel. In particular, this sermon considers the Epilogue to the Gospel, found in John chapter 21. The speaker is Paul Cary.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztény Közösségben 2023. május 21-én elhangzott prédikációt követhetik figyelemmel. A sorozat második része Jézus néhány kulcsfontosságú tanítását vizsgálja meg az evangélium utolsó részéből. Ez a prédikáció különösen az evangélium epilógusát tárgyalja, amely János 21. fejezetében található. Prédikál Paul Cary.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-06-02

EN: Today’s guest is Nigel Biggar Anglican priest, theologian, ethicist professor at the University of Oxford with whom we talk about today’s Christianity in England and about student life at the Oxford University.

HU: Groundwork angol nyelvű műsoruk vendége Nigel Bigger Anglican lelkipásztor, teológus, az Oxfordi Egyetem tanára, akivel az angliai keresztyénség jelenlegi helyzetéről beszélgetünk, valamint arról is beszámol milyen az Oxfordi egyetemen diáként tanulni, valamint ott tanítani.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-24

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 19th March 2023. This is the sixth in a series of sermons looking at the signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus healing a man born blind. The Scripture text is John chapter 9 and the speaker is Steve Kennedy.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. március 19-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez a János evangéliumában található jeleket vizsgáló prédikációsorozat hatodik része. Ez a prédikáció azt a csodát vizsgálja, amikor Jézus meggyógyít egy vakon született embert. A Szentírás szövege, amelyre a prédikáció épül, János evangéliumának 9. fejezete, az előadó pedig Steve Kennedy.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-17

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 5th March 2023. This is the fifth in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus walking on the water. The Scripture text is from John chapter 6 verses 16 to 21. The speaker is Fadi Hajj Hassan, who is from Lebanon.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. március 5-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez az ötödik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció Jézus vízen járásának csodáját vizsgálja. A Szentírás szövege, amire a prédikáció épül, János evangéliuma 6. fejezetének 16-21. versei. Az előadó Fadi Hajj Hassan, Libanonból.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

Groundwork 2023-03-10

EN: This programme brings you a sermon preached at Cluj Christian Fellowship on Sunday 19th February 2023. This is the fourth in a series of sermons looking at the seven signs found in John’s Gospel. This sermon examines the miracle of Jesus feeding a crowd with only loaves and fish. The Scripture text is from John chapter 6 verses 1 to 14. The speaker is Steve Kennedy.

HU: Mai műsorunkban a Kolozsvári Keresztyén Közösségben 2023. február 19-én, vasárnap elhangzott prédikációt hallhatják. Ez a negyedik a János evangéliumában található hét jelet vizsgáló prédikációsorozatból. Ez a prédikáció azt a csodát vizsgálja, amikor Jézus megetette a sokaságot kenyérrel és hallal. A Szentírás szövege, amelyre a prédikáció épül, a János evangéliuma 6. fejezetének 1-14. verseiből származik. Az előadó Steve Kennedy.

Szerkesztő: Szecsődi Árpád

Please follow and like us:

RSS Áhítatok

  • Áhítat 2019. április 10. 2019-04-10
     Áhítatod mond Hajdó Tímea, a Kolozs megyei Kendilónai református egyházközség lelkipásztora,  Ámosz próféta könyve, 8. részének a 11-12. verse alapján.